Menu

Vedtægter

 

For


af

12. juli 1932

 

 

Gældende for Hjørring AIK FREM

Efter afholdelse af ordinær generalforsamling

torsdag d. 5. marts 2009.

 

 

§ 1

Klubbens navn er Hjørring AIK Frem. Den er stiftet den 12. juli 1932.

Klubbens hjemsted er Ths. Morildsvej 55, 9800  Hjørring.

 

§ 2

Klubbens formål er at udbrede interesse for og kendskab til fodbold.

 

§ 3

Klubben er tilsluttet Jysk Boldspil Union, hvis love, bestemmelser og anvisninger er umiddelbart gældende.

 

§ 4

Adgang til at blive medlem har enhver, der er amatør i henhold til JBUs love og amatørbestemmelser. 

 

§ 5

Kontingent fastsættes hvert år af klubbens generalforsamling.

Intet medlem må være over 3 måneder i restance. Såfremt beløbet da ikke betales på anfordring, kan medlemmet slettes af klubben, og restance betales, hvis optagelse atter søges.

Bestyrelsen kan efter indsendt ansøgning ved særlige lejligheder fritage for kontingent.


§ 6

Såfremt et medlem overtræder klubbens love eller i øvrigt ved sin adfærd giver anledning dertil, har bestyrelsen ret til at ekskludere ham eller idømme ham karantæne. Et sådant medlem kan dog indanke bestyrelsens afgørelse for førstkommende generalforsamling.

 

§ 7

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand og kassereren, der begge vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, samt 3 medlemmer, der ligeledes vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges på lige år og kassereren på ulige år. Bestyrelsens 2 sidste medlemmer udpeges af den generalforsamlings valgte bestyrelse, og er formand for henholdsvis Fodboldudvalget og aktivitetsudvalget.

Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter for en 1 årig periode. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen i tilfælde af vakance hos de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges af sin midte næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter de nødvendige udvalg.

 

§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, inden udgangen af marts måned. Indvarsling sker med 8 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Stemmeret har alle aktiver medlemmer over 17 år samt passive medlemmer, der har været medlem i mindst 10 år. Aktive medlemmer under 17 år kan dog have stemmeret i de tilfælde, hvor det vedrører deres forhold. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, jfr. dog § 11 & § 12.

Ved den ordinære generalforsamling afgiver formanden beretning om foreningen virksomhed siden sidste generalforsamling. Udvalgsformænd afgiver beretning om deres virksomhed. Kassereren oplæser det reviderede regnskab, og de fornødne valg til bestyrelsen foretages.

 

 § 9

Bestyrelsen fordeler arbejdet således: Formanden leder foreningens daglige arbejde, i hans fravær næstformanden. Det påhviler foreningens sekretær at føre protokol over bestyrelsesmøder. Kassereren har ansvar for foreningens løbende økonomiske styring og regnskab. Kassereren kan aflønnes efter aftale med bestyrelsen.

Forretningsudvalget bestående af formand, kassereren og sekretæren, der tegner bestyrelsen i sager omkring klubbens daglige drift.

Forretningsudvalget er ansvarlig overfor bestyrelsen og har pligt til på hvert bestyrelsesmøde at orientere om sin virksomhed.

De forskellige udvalgsformænd leder arbejdet inden for deres felt i samkvem med foreningsformand.

Formanden er berettiget til at handle på forretningsudvalgets eller bestyrelsens vegne, i sager der ikke tåler udsættelse. Formanden skal snarest herefter forelægge sagen for forretningsudvalget eller bestyrelsen.

 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst en tredjedel af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

 

§ 11

Køb og salg af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Pantsætning og optagelse af lån kan underskrives af bestyrelsen.

 

§ 12

Forslag til forandring af foreningens vedtægter kan stilles af bestyrelsen eller et medlem og behandles på en ekstra- eller ordinær generalforsamling. Til deres vedtagelse kræves, at mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer afgiver deres stemme for forslaget.

 

§ 13

Som æresmedlem kan udnævnes medlemmer, der har gjort sig fortjent til foreningens særlige udmærkelse.

Æresmedlemmer udnævntes ved en bestyrelsesbeslutning. Æresmedlemmer tildeles foreningens æresemblem.

 

§ 14

Ophævelse af foreningen kan kun finde sted på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af foreningens aktive medlemmer er mødte, og hvoraf mindst tre fjerdedele stemmer derfor.

 

Luk